O svazu

Legislativa

Přehled nejdůležitějších předpisů, které souvisí s výrobou a balením přírodních minerálních vod a ochucených minerálních vod.

Jana Ježková

Ing. Jana Ježková

předsedkyně Svazu minerálních vod

Svaz minerálních vod a.s.
Horova 3, 360 21 Karlovy Vary

Všechny kontakty

- Zákon č.110 /1997 Sb.o potravinách v platném znění- 16 novel , poslední znění č.227/09 účinnost od 1.1.2011, nyní platné ve znění zákona č.227/09 účinnost od 1.7.2010

- Vyhláška MZ č.275/2004 Sb.o požadavcích na jakost zdravotní nezávadnost balených vod a způsob jejich úpravy v platném znění

- Vyhláška č. 113/2005 Sb. o způsobu označování potravin platném znění poslední novela 127/08

- Vyhláška č. 335/97 Sb. o nealkoholických nápojích

- Vyhláška č.4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin

- Vyhláška č.305/2004 Sb., kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství

- Vyhláška č.447/2004 Sb. o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci

- Vyhláška č.252/04 Sb.,kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu , změna č.187/2005 Sb.

- Zákon č.164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích (lázeňský zákon) v platném znění, poslední novela z.č.186/2006 Sb.

- Vyhláška č.423/2001Sb.,kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení zdrojů přírodních minerálních vod

-Vyhláška č. 409/05 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky pro styk s vodou

- Vyhláška MZ č. 38/2001 Sb.o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy ve znění vyhlášky č. 271/2008 Sb.

- Vyhláška č. 54/02 Sb. , kterou se stanoví požadavky na čistotu přídatných látek

- Vyhláška č. 305/04 Sb., kterou se stanoví druhy kontaminujících látek a jejich přípustné množství

- Vyhláška č.450/04 Sb.o označování výživové hodnoty

- Příručka správné hygienické a výrobní praxe(GMP/GHP) výroby minerálních vod
a minerálních ochucených vod(říjen 2005)

- Směrnice 2008-54-EC z 18. června 2009 o využívání a prodeji přírodních minerálních vod

- Směrnice komise 2003/40/ES o stanovení seznamu, limitů koncentrací a požadavků na značení přírodních minerálních vod a podmínek používání ozonu

-Směrnice EP a Rady 96/70/ES, kterou se mění směrnice Rady 80/777 EHS a využívání a prodeje přírodních minerálních vod

.- Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.178/2002, kterým se stanoví všeobecné zásady a požadavky potravinové legislativy, zřizuje se Evropský úřad pro nezávadnost potravin a kterým se stanoví postupy v oblasti nezávadnosti potravin.
- Nařízení komise ES č.2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny

- Nařízení ES č.852/2004 o hygieně potravin,kterým se stanoví obecná pravidla pro hygienu potravin, pro všechny fáze výroby, zpracování a distribuce

- Nařízení EP a Rady č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních

- Nařízení EP a Rady č. 1925/2006 o přidávání vitamínů a minerálních látek

- Nařízení EU č.1331/08 stanoví povolovací řízení k arómatům a přídatným látkám

- Nařízení EU č.1333/08 o přídatných látkách

- Nařízení EU č.1334/08 o arómatech

Návrh SANCO/1955/2005 – Návod pro implementaci postupů založených na principech HACCP a podporu implementace principů HACCP v určitých potravinářských firmách.