O svazu

Stanovy

Činnost svazu se řídí Stanovami schválenými Valnou hromadou.

Článek 1

1.1. Svaz je samostatným, nezávislým společenstvím sdružujícím výrobce

minerálních vod, vzniká podle paragrafu 2 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružení

občanů, ve znění zákona 300/90 Sb.


1.2. Svaz prosazuje a obhajuje práva a společné zájmy svých členů,

podporuje rozvoj aktivit, které přispívají k řádnému provozování předmětu

činnosti členů, zajišťuje kontakty s legislativními orgány, s příslušnými

orgány státní správy, hospodářskou, obchodní a agrární komorou, sdruženími

svazu zaměstnavatelů, průmyslovými, vědeckými, výzkumnými, školícími,

obchodními a zemědělskými institucemi a podává těmto orgánům návrhy a

stanoviska k prosazování společných zájmů svých členů.


1.3. Na základě rozhodnutí valné hromady Svazu a v souladu se zákonem ČNR

ze dne 21.3.1995 je Svaz živnostenským společenstvím ve smyslu paragrafu

69 zákona č. 455/1991 Sb.